ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขอให้เรามุ่งมั่นอยู่กับความคิดง่ายๆ อย่างหนึ่งในวันนี้นะครับ ถ้าแบ่งตามเวลาของเรา ความสนใจ วิถีชีวิต การใช้จ่ายเงิน และการพูด อะไรหรือใครที่เป็นพระเจ้าของเราครับ องค์เจ้าชีวิตไม่ใช่พระเจ้าของเราหรอกหรือครับ?

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์รู้สึกผิดที่ข้าพระองค์มีรูปเคารพแทนที่พระเจ้าแบบผิดๆ เข้ามาในโลกของข้าพระองค์ และดึงความสนใจของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ และช่วยให้ข้าพระองค์มีจิตใจที่มั่นคง ข้าพระองค์ต้องการให้ใจของข้าพระองค์เป็นอิสระจากสิ่งที่ผิดๆ ที่อาจจะบิดเบือนหรือบั่นทอนความจงรักภักดีของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น