ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อำนาจ! คำนี้ถูกใจเรามาก แต่เมื่อมันเป็นอำนาจที่มาจากพระเจ้า ก็จะสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ เพราะอำนาจที่มาจากพระเจ้าจะมาพร้อมกับความรักและการควบคุมตนเอง สามสิ่งนี้รวมกันทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเกิดผลดี สร้างสรรค์และมีการปรับปรุงแก้ไข ให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เหมือนคริสเตียนที่แอบๆ กลัวที่จะยืนหยัดเพื่อความจริง แต่เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยอำนาจของพระเจ้า แบ่งปันความรักของพระเจ้า และแสดงคุณธรรมของพระเจ้าออกมาให้เห็น

Thoughts on Today's Verse...

Power! We like that concept. When it is godly power, might does make right because godly power is accompanied by love and self-discipline. These three together make a person's life effective, constructive, and corrective. Live life to its fullest: not as a closet Christian afraid of standing true and firm, but one who lives by God's power, shares God's love, and displays God's virtues.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใครเทียบบารมีและอำนาจของพระองค์ได้ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าหาพระองค์ แต่พระองค์ยังได้เชื้อเชิญข้าพเจ้าเข้ามาด้วยความรักและพระคุณของพระองค์ พระองค์เป็นศิลา เป็นป้อมปราการ และเป็นกำลังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพึ่งพาการนำและความเมตตาของพระองค์ ให้รอดพ้นจากพายุและช่วยฉุดรั้งจากการสะดุดล้ม พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใครเทียบเทียมกับพระองค์ได้ ข้าพเจ้าขอนมัสการพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, you are without compare in your majesty and might. I have no right to come into your presence and yet you have invited me here by your love and your grace. You are my Rock, my Fortress, and my Strength. I depend upon your guidance and your mercy to sustain me through my storms and reclaim me from my stumbles. Holy God, you are without compare and I worship you. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2 ทิโมธี 1:7

ความคิดเห็น