ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนเมืองโครินทร์โอ้อวดเรื่องสติปัญญา ความสามารถและความอดทนของพวกเขา คริสตจักรใดก็ตามที่เต็มไปด้วยคนที่มีความสามารถ มีความรู้มาก หรือมีความอดทนมาก แต่คนของคริสตจักรนั้นยังมีแต่การทะเลาะวิวาท แบ่งพรรคแบ่งพวก และทุ่มเถียงกันแสดงว่าคริสตจักรนั้นไม่ได้เติบโตขึ้นเลย ดังนั้น การอยู่ร่วมกัน ในบรรดาผู้ที่มีข้อบกพร่องก็ยังดีกว่า เพราะเป็นที่ที่คนรู้จักพระคริสต์และเห็นถึงพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและบริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงบอกให้ข้าพระองค์รู้ถึงความบาปของข้าพระองค์ โดยเฉพาะบาปที่ข้าพระองค์ไม่ได้ใส่ใจหรือมองไม่เห็น ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เห็นจุดอ่อนของตัวเอง ขอพระองค์อวยพระพรให้ข้าพระองค์เอาชนะความบาปและจุดอ่อนของข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ และนอกจากนี้ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ถ่อมใจ และทรงเรียกข้าพระองค์ให้กลับใจเมื่อข้าพระองค์มีใจที่อิจฉา ทุ่มเถียง แบ่งพรรคแบ่งพวก และทะเลาะวิวาท ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น