ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนนี้ทุกสิ่งดูสวยงามไปหมดสำหรับเรา อากาศที่ดี คริสตจักรที่ดี คู่ครองที่น่ารัก ลูกๆเป็นเด็กดี เราได้รับการอวยพระพรในทุกๆ สิ่ง แต่สิ่งต่างเหล่านี้จะเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปในชีวิตเรา ความรักเชื่อมโยงคนที่มีข้อบกพร่อง คนเราต้องแยกจากกั อาจเป็นเพราะระยะทาง หรือการมีความเห็นไม่ตรงกัน และความตาย เมื่อถึงเวลาสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน พระพรที่เราได้รับอย่างล้นเหลือในพระคริสต์คือ ชีวิตที่เที่ยงแท้และเป็นนิรันดร์ถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าแล้ว ดังนั้นแม้ว่าตอนนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แต่สิ่งเหล่านั้นจะสูญไป ไม่อยู่ถาวร แต่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาคนทั้งหลายจะได้รับสง่าราศี จะได้เติมเต็มบริบูรณ์ ปราศจากตำหนิโดยมารซาตาน ความตายหรือความเสื่อมลง นั่นแหละคือข่าวดี

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมและบริสุทธิ์ ขอบคุณพระองค์มากสำหรับพระคุณที่มากล้น ที่ช่วยข้าพระองค์จากความบาป ขอบคุณสำหรับพระเยซู ผู้ฟื้นจากความตาย จึงทำให้ข้าพระองค์แน่ใจได้ว่า จะมีชีวิตใหม่ในพระองค์เช่นกัน ข้าพระองค์จะมีชีวิตใหม่ในพระองค์ร่วมกันกับผู้ที่เป็นของพระองค์ จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพระองค์จะได้สรรเสริญต่อหน้าพระองค์ ขอทรงโปรดรับคำขอบคุณและคำสรรเสริญจากข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น