ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่เป็นสัญญาสำหรับทุกคน ผู้ที่กลับตัวกลับใจเสียใหม่ และเข้าพิธีจุ่มน้ำด้วยความไว้วางใจในพระเยซูให้เป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับการยกโทษจากความบาป เพราะพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นก็เหมือนกับพวกอัครสาวกในสมัยก่อน ขอให้เราแบ่งปันพระคุณนี้เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นแค่เพียงองค์เจ้าชีวิต แต่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เป็นกษัตริย์สำหรับผู้ที่ได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้าและวางใจในพระองค์

คำอธิษฐาน

สรรเสริญพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยพระคุณ พระองค์ทรงมอบความหวังและกำลังแก่ข้าพระองค์ พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยพระคุณและทรงเทความรักลงในจิตใจของข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นของขวัญจากพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความรัก พระคุณ การให้อภัย ความรอด และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น