ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เมื่อเราฟังข้อความนี้เราอาจตีความได้แตกต่างจากคนที่อยู่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เรารู้ว่าการที่เราไม่มีตำหนินั้น มาจากการที่พระเยซูเสียสละชีวิตบนไม้กางเขน เรารู้ว่าเราจะไม่ถูกตัดสินโดยดูว่าทำตามกฎหรือไม่ แต่เราทำดีที่สุดเพื่อที่จะเดินในทางขององค์เจ้าชีวิต เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเมตตาของพระองค์ การทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าจะได้รับการอวยพระพรที่ยิ่งใหญ่ พระพรนั้นไม่ได้สำหรับในอนาคตแต่พระพรนั้นเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แล้ว

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงอวยพรข้าพระองค์อย่างมากมาย เมื่อข้าพระองค์แสวงหาการใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ ข้าพระองค์ก็ได้สัมผัสถึงการทรงอยู่และพระคุณของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ให้มีสติปัญญาที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ให้ดีกว่านี้ และมีความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตตามแบบที่พระองค์ต้องการ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น