ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเยซูคือองค์เจ้าชีวิต" นี่หมายถึงทุกสิ่งที่ถูกสร้างล้วนแต่มีสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชต่ำกว่าพระเยซูทั้งสิ้น ทั้ง ทูตสวรรค์ ซาตานและวิญญาณก็อยู่ใต้พระเยซู และสิ่งเหล่านี้รวมถึงทุกสิ่งที่ถูกสร้างก็เกิดมาเพื่อจุดประสงค์เดียวคือถวายเกียรติและรับใช้พระองค์ทั้งสิ้น แม้ว่าซาตานเลือกที่จะไม่ให้เกียรติและรับใช้พระองค์ในฐานะองค์เจ้าชีวิตในตอนนี้ การกบฎนี้ของมันก็ไม่ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่พวกมันถูกสร้างขึ้น และพระเยซูก็ยังคงมีชัยเหนือพวกมันอยู่วันยังค่ำไม่เปลี่ยนแปลง พระเยซูแสดงให้เห็นว่ามีอำนาจเหนือกว่าพวกมัน คือพระองค์ยอมถูกตรึงที่กางเขนและฟื้นขึ้นในวันที่สาม (โคโลสี 2:12-15 ) พระองค์แสดงความเหนือกว่าด้วยการสร้างจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและสง่างามยิ่งนัก เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาในสง่าราศีนั้น "ทุกหัวเขา ทั้งในสวรรค์ แผ่นดินโลกและใต้โลก ก็จะก้มกราบลงต่อหน้าพระองค์ และทุกลิ้นก็จะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต แล้วพระเจ้าพระบิดา ก็จะได้รับเกียรติ" (ฟป 2:10-11) การที่จะพูดว่า "พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตนั้น" ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะทำตามใจพระองค์ หรือวางใจในพระคุณของพระองค์ แต่มันหมายความว่าเราควรจะยอมรับความจริงในข้อนี้ และยอมที่จะเชื่อฟังก่อนที่พระองค์จะกลับมาในสง่าราศี (มธ7:21-23 ) การที่พระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ พระเยซูก็คือ อิมมานูเอล หมายถึงพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์ ในฐานะเป็นกษัตริย์ องค์เจ้าชีวิต และพระผู้ช่วยให้รอด (มธ 1:23;ยฮ1:1-18; ฮบ1:1-3) เมื่อชีวิตและหัวใจของเรายอมจำนนทำตามใจพระองค์ ก็ไม่มีใครหน้าไหนหรืออะไรทั้งสิ้น ที่จะสามารถมากีดกั้นเราจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ให้กับเรา จากการเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้หนึ่งเดียวของเรา

Thoughts on Today's Verse...

"Jesus is Lord!" This means everything in all creation ranks below Jesus in authority and power. Every angel, demon, and spirit is subservient to Jesus. Their purpose, and the purpose of all creation, is to honor and serve Jesus. Even though demons have chosen not to honor and serve Jesus as Lord now, their rebellion does not change their purpose or alter the truth of Jesus' triumph over them. He showed his superiority over them through his crucifixion and resurrection (Colossians 2:12-15). With its vast expanse and magnificence, the universe was made by Jesus to declare his supremacy. When Jesus returns in glory, "every knee [will] bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father (Philippians 2:10-11).

Saying "Jesus is Lord!" doesn't necessarily mean that we have yielded our lives to his will and trusted in his grace, but it does mean we should recognize this truth and yield our lives in obedience before he returns in glory (Matthew 7:21-23). As God's image in human flesh, Jesus is Immanuel, God's presence among us as our King, Lord, and Savior (Matthew 1:23; John 1:1-18; Hebrews 1:1-3). When our lives and hearts are yielded to his will, then no one and nothing can prevent his ultimate victory for us from becoming God's ultimate reality for us!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบคุณที่เปิดเผยพระองค์เองผ่านทางพระเยซู ขอบคุณที่มีชัยเหนืออำนาจทั้งสิ้น เหนือสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวง ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่าเป็นของพระองค์ ไม่มีแรงจากภายนอกหรืออำนาจของสิ่งที่ถูกสร้างใดๆ ที่จะเอาสิ่งที่เป็นของพระองค์ไปได้ ข้าพเจ้าขออธิษฐานในนามของ พระเจ้าผู้สร้างและกษัตริย์ของสิ่งทั้งปวง อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty God, thank you for revealing yourself in Jesus. Thank you for triumphing over all powers and every created thing and being. Thank you for giving me the confidence that I belong to you; no outside force nor any power in creation can have what belongs to you. In your name, O God, the Creator and King of all, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:16

ความคิดเห็น