ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเยซูคือองค์เจ้าชีวิต" นี่หมายถึงทุกสิ่งที่ถูกสร้างล้วนแต่มีสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชต่ำกว่าพระเยซูทั้งสิ้น ทั้ง ทูตสวรรค์ ซาตานและวิญญาณก็อยู่ใต้พระเยซู และสิ่งเหล่านี้รวมถึงทุกสิ่งที่ถูกสร้างก็เกิดมาเพื่อจุดประสงค์เดียวคือถวายเกียรติและรับใช้พระองค์ทั้งสิ้น แม้ว่าซาตานเลือกที่จะไม่ให้เกียรติและรับใช้พระองค์ในฐานะองค์เจ้าชีวิตในตอนนี้ การกบฎนี้ของมันก็ไม่ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่พวกมันถูกสร้างขึ้น และพระเยซูก็ยังคงมีชัยเหนือพวกมันอยู่วันยังค่ำไม่เปลี่ยนแปลง พระเยซูแสดงให้เห็นว่ามีอำนาจเหนือกว่าพวกมัน คือพระองค์ยอมถูกตรึงที่กางเขนและฟื้นขึ้นในวันที่สาม (โคโลสี 2:12-15 ) พระองค์แสดงความเหนือกว่าด้วยการสร้างจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและสง่างามยิ่งนัก เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาในสง่าราศีนั้น "ทุกหัวเขา ทั้งในสวรรค์ แผ่นดินโลกและใต้โลก ก็จะก้มกราบลงต่อหน้าพระองค์ และทุกลิ้นก็จะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต แล้วพระเจ้าพระบิดา ก็จะได้รับเกียรติ" (ฟป 2:10-11) การที่จะพูดว่า "พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตนั้น" ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะทำตามใจพระองค์ หรือวางใจในพระคุณของพระองค์ แต่มันหมายความว่าเราควรจะยอมรับความจริงในข้อนี้ และยอมที่จะเชื่อฟังก่อนที่พระองค์จะกลับมาในสง่าราศี (มธ7:21-23 ) การที่พระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ พระเยซูก็คือ อิมมานูเอล หมายถึงพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์ ในฐานะเป็นกษัตริย์ องค์เจ้าชีวิต และพระผู้ช่วยให้รอด (มธ 1:23;ยฮ1:1-18; ฮบ1:1-3) เมื่อชีวิตและหัวใจของเรายอมจำนนทำตามใจพระองค์ ก็ไม่มีใครหน้าไหนหรืออะไรทั้งสิ้น ที่จะสามารถมากีดกั้นเราจากชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ให้กับเรา จากการเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้หนึ่งเดียวของเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบคุณที่เปิดเผยพระองค์เองผ่านทางพระเยซู ขอบคุณที่มีชัยเหนืออำนาจทั้งสิ้น เหนือสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวง ขอบคุณที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่าเป็นของพระองค์ ไม่มีแรงจากภายนอกหรืออำนาจของสิ่งที่ถูกสร้างใดๆ ที่จะเอาสิ่งที่เป็นของพระองค์ไปได้ ข้าพเจ้าขออธิษฐานในนามของ พระเจ้าผู้สร้างและกษัตริย์ของสิ่งทั้งปวง อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น