ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พระองค์ทรงทำการช่วยกู้มานานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ช่วยอิสราเอลให้ข้ามทะเลแดง ตอนที่หนีจากกองทัพทหารของฟาโรห์ จนมาถึงตอนนี้ที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความบาปและความตายผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ดังนั้นให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอให้กับคนที่ต้องการการช่วยกู้ของพระเจ้า เพื่อพวกเขาจะได้พ้นจาความบาป ความตาย โรคร้าย ปัญหาครอบครัว การเสพติด ความกังวลด้านการเงิน ปัญหาเรื่องกฎต่างๆ ปัญหาด้านจิตใจ การกระทำทารุณ และการล่อลวงต่างๆ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงช่วยกู้เพื่อนๆ ที่ข้าพระองค์นึกถึงอยู่ในใจตอนนี้ ขอทรงช่วยพวกเขาจากสิ่งที่ผูกมัดพวกเขาอยู่ และขอให้พวกเขาได้เข้ามาอยู่ในความรอดของพระองค์ ขอทรงอวยพระพรและปลอบประโลมพวกเขา ให้เขามั่นใจว่าพระองค์อยู่ข้างเขาเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น