ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลสรุปได้เข้าเป้าเลยในโรมันบทที่ 3 ที่ว่า ไม่มีใครที่จะคาดเดาได้หรอกถึงความสมบูรณ์แบบและความบริสุทธิ์ของพระเจ้า แล้วเราจะเข้าถึงจุดนั้นได้ไง แล้วเราจะหนีพ้นจากการพัวพันกับบาปได้ยังไง คำตอบของพระเจ้าคือ พระเยซู เชื่อว่านั่นก็เป็นคำตอบของเราด้วย พระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยเราจากความบาป มาระโก 10:45 พระเยซูได้มาตายเพื่อเป็นประโยชน์กับคนชั่วแบบเรา โรม 5:6 เราไม่สามารถกลับไปหาพระเจ้าได้ด้วยความดีงามของเรา พระเยซูถึงได้มาเป็นคนกลางเชื่อต่อระหว่างพระเจ้ากับเรา ความจริงที่สุดยอดนี้คือ พระเจ้าทำให้พระคริสต์ผู้ที่ไม่มีบาปกลายเป็นคนบาปเพื่อเรา เพื่อว่าในพระคริสต์นั้น ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าจะได้เห็นเด่นชัดในตัวเรา 2โครินธ์ 5:21

Thoughts on Today's Verse...

Paul is driving home the point in Romans 3 that none of us can even approximate the perfection and holiness of God. So how do we get there? How do we escape the stranglehold of sin? God's answer is Jesus! I believe that must be our answer, too!

Jesus came to ransom us from sin (Mark 10:45), paying the price for our sin even while we were sinners (Romans 5:6-11). We couldn't earn our way to God by our goodness, so Jesus became our bridge back to God. The glorious truth is this:

   God made him [Jesus] who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God (2 Corinthians 5:21).

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพเจ้าขอยอมรับความผิดบาปในชีวิตต่อหน้าพระองค์ แต่โดยความเชื่อ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สิ่งที่พระเยซูได้ทำให้กับข้าพเจ้าผ่านทางความตาย การฝังและการเป็นขึ้นมาใหม่ของพระองค์นั้น จะนำชีวิตใหม่มาให้กับข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ต่อหน้าพระองค์ด้วย โปรดอวยพระพรและเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้า ที่จะมีชีวิตในฐานะลูกของพระองค์ที่มีชัยเหนือความบาป อันเกิดมาจากพระคุณอันแสนอัศจรรย์นี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous God, I acknowledge before you the sinfulness in my life. Yet by faith, I trust in what Jesus did for me through his death, burial, and resurrection to bring me life and make me holy in your sight. Please bless and empower me to live as your victorious child because of such amazing grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 3:9-10

ความคิดเห็น