ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้จัดเตรียมเครื่องถวายบูชาที่ชำระความบาปของเรา ทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรม เพราะว่าไม่มีใครที่รักษากฏของพระเจ้าได้ครบถ้วน ด้วยพระคุณอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ พระเจ้าส่งพระเยซูมาทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ นั่นคือ การใช้ชีวิตโดยปราศจากตำหนิ และการมอบชีวิตของพระองค์เองเพื่อเป็นเครื่องถวายบูชาที่ปราศจากตำหนิ เพื่อที่จะไถ่เราจากความบาปของเรา เราไม่ต้องมีชีวิตตามกฏบัญญัติ เพื่อที่จะพยายามให้เป็นผู้ที่บริบูรณ์และเพื่อให้พระเจ้ายอมรับ แต่ในทางกลับกัน โดยความเชื่อ เราไว้วางใจในพระเจ้า ว่าพระองค์จะมองเราผ่านความสมบูรณ์แบบของพระคริสต์ ไม่ใช่มองจากความผิดบาปของเรา พระองค์จะตัดสินเราโดยยึดความบริสุทธิ์ของพระคริสต์ ไม่ใช่การที่เราทำตัวไม่เหมาะสม พระองค์จะมองเราผ่านความชอบธรรมของพระบุตรของพระองค์ ไม่ใช่ความอธรรมของเรา โดยการกระทำที่กล่าวมานี้ เราเติมเต็มความชอบธรรมแห่งกฏปฎิบัติ โดยที่ไม่ต้องมีชีวิตติดอยู่กับคำสาปแช่งของกฏปฎิบัติ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบคุณพระองค์สำหรับแผนงานแห่งพระคุณของพระองค์ ที่ช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความบาปและความตาย และช่วยให้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะเพื่อพระองค์ ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับพระเยซูที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ และความเมตตาของพระองค์ที่ยอมเป็นเครื่องถวายบูชาเพื่อช่วยเราจากบาปของข้าพระองค์ ขอให้ทุกคำที่ข้าพระองค์พูด การใช้ชีวิตของข้าพระองค์ แสดงออกถึงพระคุณของพระองค์ที่ครองจิตใจของข้าพระองค์ และความเชื่อที่แท้จริงในพระเยซูได้เปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น