ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระวิญญาณอยู่ในจิตใจของเรา เราก็จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนพระเจ้าที่จะสำแดงออกมาในชีวิต ซึ่งพระวิญญาณเปลี่ยนเราให้มีลักษณะเหมือนพระคริสต์มากขึ้นๆ (2 โครินธ์ 3:18)

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา สำหรับพระวิญญาณของพระองค์ในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอให้พระวิญญาณครอบครองความคิดและจิตใจของข้าพระองค์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เกิดผลที่พระองค์พอพระทัย และนำพระสิริมาสู่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น