ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

องค์พระเยซู เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวที่จะเสริมสร้างคริสตจักรและคริสเตียน (1เปโตร 2: 4-7; เอเฟซัส 2:20) พระองค์เป็นผู้เดียวที่พระเจ้าส่งมาเพื่อช่วยเรา (ยอห์น 3:16) พระองค์ “เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระเยซู (ยอห์น 14:6) ชื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่เหนือชื่ออื่นๆ เป็นชื่อที่เราจะคำนับกราบลง (ฟิลิปปี 2:5-11) ชื่อของพระองค์เป็นเพียงชื่อเดียวที่จะช่วยเราให้รอดได้ ( กิจการ 4:12) ให้เรามาใช้เวลานี้ในการถวายเกียรติแด่พระนามของพระเยซู ผู้เป็นพระเจ้าของเรา ด้วยจิตใจ ด้วยคำพูด และด้วยการกระทำของเรา

Thoughts on Today's Verse...

There is only one foundation on which the Church and the Christian life can be built. That foundation is Jesus Christ (cf. 1 Peter 2:4-7; Ephesians 2:20). He is the one whom God sent to save us (John 3:16). He is the "way, the truth, and the life," the only way to God (John 14:6). The Lord Jesus Christ is the name above all names, the name at which every knee will bow (Philippians 2:5-11). His is the only name by which we must be saved (Acts 4:12). Let's take time today to specifically honor Jesus as Lord with our hearts, our words, and our actions.

คำอธิษฐาน

องค์พระเจ้า พระเยซู พระนามของพระองค์ทรงอยู่เหนือนามใดๆ พระสิริของพระองค์ได้มีมาตั้งแต่เมื่อพระองค์ทรงสร้างโลกนี้และจะดำรงอยู่แม้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะหายไป ความรักที่เสียสละของพระองค์ซึ่งช่วยกู้ข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และเกินกว่าที่จะหาใครเทียบได้ ขอพระองค์ทรงรับจิตใจที่ยกย่องบูชาของข้าพระองค์ ขอพระสิริ ความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์อำนาจ และพระคุณจงมีแด่พระองค์ เพราะสิ่งพระองค์ได้ทำเพื่อช่วยข้าพระองค์ และเพราะสิ่งที่พระองค์จะทำในสักวันเพื่อจะนำข้าพระองค์กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Lord Jesus, your name is above every other name that has ever been named. Your glory extends back beyond creation and will endure after the light from every sun has been extinguished. Your sacrificial love that saved me is awesome and beyond compare. Please receive my heartfelt adoration and praise. To you belong all glory, majesty, power, and grace for what you have done to save me and what you will one day do to bring me home to you! Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 3:11

ความคิดเห็น