ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

องค์พระเยซู เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวที่จะเสริมสร้างคริสตจักรและคริสเตียน (1เปโตร 2: 4-7; เอเฟซัส 2:20) พระองค์เป็นผู้เดียวที่พระเจ้าส่งมาเพื่อช่วยเรา (ยอห์น 3:16) พระองค์ “เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระเยซู (ยอห์น 14:6) ชื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่เหนือชื่ออื่นๆ เป็นชื่อที่เราจะคำนับกราบลง (ฟิลิปปี 2:5-11) ชื่อของพระองค์เป็นเพียงชื่อเดียวที่จะช่วยเราให้รอดได้ ( กิจการ 4:12) ให้เรามาใช้เวลานี้ในการถวายเกียรติแด่พระนามของพระเยซู ผู้เป็นพระเจ้าของเรา ด้วยจิตใจ ด้วยคำพูด และด้วยการกระทำของเรา

คำอธิษฐาน

องค์พระเจ้า พระเยซู พระนามของพระองค์ทรงอยู่เหนือนามใดๆ พระสิริของพระองค์ได้มีมาตั้งแต่เมื่อพระองค์ทรงสร้างโลกนี้และจะดำรงอยู่แม้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์จะหายไป ความรักที่เสียสละของพระองค์ซึ่งช่วยกู้ข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และเกินกว่าที่จะหาใครเทียบได้ ขอพระองค์ทรงรับจิตใจที่ยกย่องบูชาของข้าพระองค์ ขอพระสิริ ความยิ่งใหญ่ ฤทธิ์อำนาจ และพระคุณจงมีแด่พระองค์ เพราะสิ่งพระองค์ได้ทำเพื่อช่วยข้าพระองค์ และเพราะสิ่งที่พระองค์จะทำในสักวันเพื่อจะนำข้าพระองค์กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น