ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราเป็นของพระคริสต์ เราย่อมรู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเรา (โรม 8:9; 1 โครินธ์ 6:19-20). เพราะการสถิตอยู่ของพระวิญญาณ ทำให้เรารู้ว่าเรามีชีวิตนิรันดร์ พระวิญญาณคือเครื่องมัดจำที่รับรองว่าอนาคตของเราอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นอน (2 โครินธ์ 1:21-22; 5:5) ยิ่งไปกว่านั้น แม้ในขณะนี้ที่เรามีชีวิตเพื่อพระคริสต์ พระวิญญาณก็ให้ชีวิตกับร่างกายนี้ของเรา เพื่อเราจะได้ใช้มันในการถวายเกียรติให้กับพระเจ้า(โรมัน 12:01)

Thoughts on Today's Verse...

If we belong to Christ, we know the Spirit of God lives in us (Romans 8:9; 1 Corinthians 6:19-20). Because of the Spirit's presence, we know that we are eternal! The Spirit is God's down payment guaranteeing that our future is with him (2 Corinthians 1:21-22; 2 Corinthians 5:5). What's more, even while we're living for Christ now, the Spirit gives life to our physical bodies as we use them for God's glory (Romans 12:1).

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดขับเคลื่อนกายนี้ของข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ จะนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ แถมยังสะท้อนภาพลักษณ์และความเมตตาของพระองค์ออกมาอีกด้วย ข้าแต่พระบิดา ขอถวายเกียรติแด่พระองค์ สำหรับการสถิตอยู่และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวข้าพเจ้าลูกของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, animate my body with your Spirit so that what I do not only brings you glory, but it also reflects your character and grace. To you, O Father, be all the glory for your presence and power that is at work within me, your child. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:11

ความคิดเห็น