ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นบุตรของพระเจ้าที่มีสิทธิเต็มที่ในการเป็นทายาท ความเชื่อของเราที่ผ่านการทำพิธีจุ่มน้ำ ประกาศให้โลกรู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้า เราได้เลือกที่จะสวมใส่พระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์ และเราไม่สามารถทำให้ตัวเองรอดได้ พระองค์เป็นความรอดและความหวังของเรา พระองค์ก็คือชีวิตและความแข็งแกร่งของเรา พระองค์เป็นพี่ชายคนโตและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์คือพระเจ้าของเรา

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดาที่รับข้าพระองค์เข้ามาในครอบครัวของพระองค์ ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ได้อย่างไรสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อให้ข้าพระองค์ได้เป็นลูกของพระองค์ และมีสิทธิทายาทอย่างเต็มที่ ในสง่าราศีของพระองค์ ขอบพระคุณ พระเยซู สำหรับการเสียสละของพระองค์ที่นำข้าพระองค์เข้ามาในครอบครัวของพระองค์ อธิษฐานและสรรเสริญในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น