ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงเป็นผู้นำที่มีชีวิตและเป็นศีรษะของคริสตจักร ไม่มีมนุษย์คนใดที่มีสิทธินี้ มีเพียงแต่พระเยซูที่ควรค่ากับตำแหน่งนี้ พระเยซูทรงอยู่สูงสุด แม้ว่าสิทธิ์อำนาจสูงสุดจะเป็นของพระองค์โดยชอบธรรมอยู่แล้วเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า แต่พระองค์ควรค่าแก่การอยู่สูงสุดเพราะในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราด้วย พระองค์อยู่ที่นั่นก่อนที่จะมีจุดเริ่มต้น พระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้เดียวที่ผ่านความตายอย่างผู้มีชัยชนะเพื่อเรา

Thoughts on Today's Verse...

Jesus is the living leader and head of his church. There is no man who has this right. No one but Jesus has earned this position. Jesus is supreme. Even though supremacy is rightfully his because of his divinity, he has earned his supremacy by what he has done for us. He was there before there was a beginning, he was the Creator of all that is, and he was the one who passed through death victoriously for us.

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเยซู ขอพระองค์ทรงครอบครองคริสตจักร ร่างกายของพระองค์ ขอทรงได้รับการสรรเสริญในเราและให้พระประสงค์ของพระองค์ผ่านมาทางหัวใจผู้นำของเรา เราอยากให้โลกเห็นความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์เพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราและความจงรักภักดีของเราต่อพระองค์ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดได้รับการสรรเสริญในพระเยซูผ่านคริสตจักร ขอพระเกียรติ พระสิริแลำคำสรรเสริญทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้า และเป็นของพระบุตรและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ตลอดไป อาเมน

My Prayer...

Lord Jesus, I ask you to take control of your church, your Body. Please glorify yourself in us and permeate our leaders' hearts with your will. We want the world to see your supremacy because of our unity and devotion to you. And Holy God, please glorify yourself in Jesus through the Church. To you, Lord God, and to your Son and our Savior Jesus, be all honor and glory and praise for now, and forevermore. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:18

ความคิดเห็น