ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงเป็นผู้นำที่มีชีวิตและเป็นศีรษะของคริสตจักร ไม่มีมนุษย์คนใดที่มีสิทธินี้ มีเพียงแต่พระเยซูที่ควรค่ากับตำแหน่งนี้ พระเยซูทรงอยู่สูงสุด แม้ว่าสิทธิ์อำนาจสูงสุดจะเป็นของพระองค์โดยชอบธรรมอยู่แล้วเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า แต่พระองค์ควรค่าแก่การอยู่สูงสุดเพราะในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราด้วย พระองค์อยู่ที่นั่นก่อนที่จะมีจุดเริ่มต้น พระองค์เป็นผู้สร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้เดียวที่ผ่านความตายอย่างผู้มีชัยชนะเพื่อเรา

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเยซู ขอพระองค์ทรงครอบครองคริสตจักร ร่างกายของพระองค์ ขอทรงได้รับการสรรเสริญในเราและให้พระประสงค์ของพระองค์ผ่านมาทางหัวใจผู้นำของเรา เราอยากให้โลกเห็นความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์เพราะความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราและความจงรักภักดีของเราต่อพระองค์ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอทรงโปรดได้รับการสรรเสริญในพระเยซูผ่านคริสตจักร ขอพระเกียรติ พระสิริแลำคำสรรเสริญทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้า และเป็นของพระบุตรและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ตลอดไป อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น