ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีฤทธิ์อำนาจเกินกว่าที่เรารู้ ฤทธิ์อำนาจนี้ทำงานในตัวเรา (เอเฟซัส 1:18-19) สัญญาแห่งฤทธิ์อำนาจนี้เกี่ยวข้องกับโอกาสสองโอกาสที่พระเจ้าให้เราในแต่ละวัน อย่างแรกคือ การอ้อนวอนพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อขอให้พระองค์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับจินตนาการที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์อย่างที่สองคือ การใช้ชีวิตอยู่ของเราที่จะนำพระสิริมาสู่พระเจ้า ดังนั้นให้เรามาอธิษฐานขอ จินตนาการ และถวายพระสิริแด่พระองค์ และให้เราสรรเวริญพระองค์ที่พระองค์ทำให้มากกว่าที่เราขอหรือคิดไว้

คำอธิษฐาน

องค์พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ขอทรงยกโทษให้กับข้าพระองค์ที่มีความใฝ่ฝันไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ที่มีคำอธิษฐานที่เห็นแก่ตัว และมองเห็นแค่เป้าหมายในระยะใกล้เท่านั้น ขอพระองค์ทำให้จิตใจของข้าพระองค์ตื่นเพื่อจะรับรู้น้ำพระทัยของพระองค์ และขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ถึงแผนงานของพระองค์โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระบิดาพระเจ้า เมื่อพระองค์กระทำสิ่งเหล่านี้ ขอให้พระสิริและคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น