ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้า พระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด นี่คือสิ่งที่ปลอบประโลมใจเราได้เป็นอย่างดี เราไม่ต้องเลือกเทพให้เข้ามาในชีวิตของเรา เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพระบิดาของเรา ว่าจะทรงปล่อยให้เราเป็นเหยื่อของพระอื่น เราไม่ต้องกังวลว่าพระคำของพระองค์จะกลายเป็นสิ่งล้าสมัย พระองค์จะอยู่กับเราเสมอ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ พระเจ้าแห่งความเมตตาและพระคุณ ขอบพระคุณสำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์ พระองค์ทรงยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ต่อชาวอิสราเอล พระองค์ทรงรักษาคำสัญญาที่จะส่งพระเมสสิยาห์มา พระองค์ทรงรักษาสัญญาที่จะนำข้าพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรงรักษาคำสัญญาที่จะนำข้าพระองค์เข้าต่อหน้าพระองค์ในวันที่พระเยซูกลับมา ขอบพระคุณที่ทรงเป็นศิลาที่มั่นคง เป็นที่ลี้ภัยในเวลาที่เราไม่มั่นคง ไม่แน่นอน หรือขึ้นๆลงๆ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น