ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะเข้าใจทั้งความยิ่งใหญ่และความเสียสละของพระเยซูได้อย่างไร? ในตลอดเดือนนี้ เราได้มุ่งเน้นมองที่ลักษณะของพระเจ้า แต่เราก็ยังรู้สึกประหลาดใจ ชื่นชมยินดี สับสน และมีความสุข เพราะพระลักษณะที่มีสง่าราศีและถ่อมตนของพระองค์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญก็คือ พระองค์สร้างสันติภาพระหว่างสวรรค์ที่สมบูรณ์แบบและมนุษย์เต็มไปด้วยข้อผิดพลาด พระองค์สร้างความสงบสุขนี้ในราคาที่สูง การหลั่งพระโลหิตของพระองค์เองบนต้นไม้แห่งการทรมานที่กลโกรธา พระองค์ทำแบบนี้ด้วยความเต็มใจของพระเจ้าและธรรมชาติของพระเจ้าในตัวของพระองค์เอง พระองค์ทำแบบนี้เพราะบาปของเรา พระองค์ทำแบบนี้เพราะความรัก

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์เสียใจที่พระองค์ต้องเสียสละมากมายเพื่อไถ่บาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักมาก จนพระองค์ต้องจ่ายสำหรับการเสียสละในราคาที่สูง ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทรงเชื่อมความห่างไกลกับข้าพระองค์ที่เกิดขึ้นเพราะบาปของข้าพระองค์ ขอให้พระองค์พอพระทัยกับข้าพระองค์ในวันนี้ และเห็นชีวิตของข้าพระองค์เป็นที่สรรเสริญเพราะพระคุณที่พระองค์จ่ายในราคาที่สูง ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น