ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในพระคัมภีร์เดิม ชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลาใหม่ที่จะมาถึง เป็นเวลาที่ไม่ได้ใช้กฎต่างๆ เป็นมาตรฐานของความชอบธรรม พระบัญญัติและผู้พยากรณ์เป็พยานถึงเวลานี้ ความชอบธรรมนี้มาจากพระเจ้า และจากการที่พระเยซูปลดปล่อยเราจากกฎปฏิบัติต่างๆ และนำเราเข้าสู่พระคุณของพระเจ้า ปัญหาของเราคือ การเชื่อและไว้วางใจ หลายคนสับสนว่าความเชื่อคือการคิดเกี่ยวกับอะไรสักอย่างในหัวเท่านั้น ในขณะที่พระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อเกี่ยวกับจิตใจและเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา แล้วเราจะใช้อะไรเป็นมาตรฐานในชีวิตเราทุกวันนี้ อะไรที่จะใช้วัดความชอบธรรมของเรา เราจะหาความมั่นคงได้จากที่ไหน ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถวางชีวิต อนาคต และความรอดของเราไว้กับพระเยซูคริสต์ โดยที่ไม่ต้องใช้กฎข้อบัญญัติต่างๆมากมาย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้พระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดแก่ข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์เป็นคนชอบธรรมผ่านการเสียสละของพระบุตร ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์วางชีวิตและความรอดไว้กับพระเยซู เพื่อที่ชีวิตของพระองค์จะเป็นแบบอย่างในชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น