ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหน พยายามทำดีแค่ไหน หรือทำงานหนักแค่ไหน เราก็ไม่สามารถดีพอสำหรับพระสิริของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ต้องให้เราแกล้งทำในสิ่งที่เราไม่ได้เป็น ทำให้เราบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ พระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ให้เราโดยพระคุณของพระองค์ (โคโลสี 1:21-23 ) ผ่านทางของขวัญของพระบุตรพระองค์ผู้ซึ่งซื้อโทษความบาปของเรา และให้ความชอบธรรมของพระองค์แก่เรา (2 โครินทร์ 5:21) สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ ขอให้เราใช้ชีวิตอยู่โดยมีพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต ของเรา ไม่ใช่แค่เพื่อให้เราได้รับความรอด แต่เพื่อขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงให้เราอย่างมากมาย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์พูดได้แค่เพียงขอบพระคุณพระองค์เท่านั้น แม้ว่าคำพูดที่ข้าพระองค์พูดออกมาอาจจะไม่มากพอ แต่ทุกคำเป็นคำที่มาจากใจ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์จะแสดงให้พระองค์เห็นในตลอดชีวิตของข้าพระองค์ว่ารู้สึกขอบพระคุณมากแค่ไหนสำหรับสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น