ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในหนังสือกาลาเทียย้ำเตือนกับเราครั้งแล้วครั้งเล่าว่ากฎต่างๆ หรือแม้อต่กฎบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมไม่สามารถทำให้เราเป็นคนชอบธรรมหรือช่วยให้เรารอดได้ อย่างไรก็ตามกฎมีความสำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือ การนำเราไปหาพระเยซู เราแยกแยะสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกได้เพราะเรามีกฎ เรารู้ว่าเราผิดพลาด รู้ว่าบาป รู้จุดอ่อนของตัวเองเพราะเรามีกฎ ที่สำคัญที่สุดเรารู้ว่าเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเพราะมีกฎบอกไว้ สรรเสริญพระเจ้าสำหรับกฎ สรรเสริญพระเจ้าอีกนับครั้งไม่ถ้วนสำหรับองค์พระเยซู

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ที่จุดประสงค์ของการมีกฎของพระองค์คือการนำข้าพระองค์มาหาพระเยซู ทำให้ข้าพระองค์ชื่นชมในความสมบูรณ์แบบของพระองค์และเห็นว่าข้าพระองค์เต็มไปด้วยความบาป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กฎทำให้ข้าพระองค์รู้ว่าการเสียสละของพระบุตรนั้นให้ในสิ่งที่กฎให้ไม่ได้ นั่นก็คือ ความชอบธรรมที่เป็นมาจากพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจว่าพระเยซูมาพลีชีพเพื่อข้าพระองค์และให้ชีวิตกับข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ และเพราะความชอบธรรมของพระองค์ ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น