ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งสติปัญญาของพระเจ้าก็สั้นๆ เข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ที่แสวงหาในการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ผมอยากให้ลูกหลานของผม จดจำผมในฐานะพ่อหรือปู่ที่แสวงหาความชอบธรรมและรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ ผมไม่ขอที่จะมีชีวิตอยู่แบบเป็นพิษต่อชีวิตของผู้ที่ผมสัมผัส หรือปล่อยให้เกิดความเสื่อมเสียในบรรดาลูกหลานของผม

Thoughts on Today's Verse...

Sometimes the wisdom of God is short, succinct, and sweet for those who seek to do his will. I want my children and grandchildren to remember me with sweet thoughts because their dad, and granddad, sought to be righteous and love the Lord with all his heart. I refuse to live the kind of life that poisons the lives of those I touch and leaves rot in the heritage of my descendants.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ต้องการให้นิสัยของข้าพระองค์ เป็นพระพรให้กับลูกหลานของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีสติปัญญา ความรู้ในการแยกแยะ ปฏิภาณ เกียรติ ความซื่อสัตย์ และความบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความรักในทุกการกระทำและคำพูด ขอให้ข้าพระองค์มีส่วนในการมีอิทธิพลฝ่ายจิตวิญญาณและคนจะจำเรื่องความชอบธรรมของข้าพระองค์ ทั้งในครอบครัวฝ่ายเนื้อหนัง และครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O Holy and Righteous Father, I want my character to be a blessing to my children, my children's children, and to my grandchildren's children. Please give me wisdom, discernment, tact, honor, integrity, and compassionate holiness in all my actions, words, demeanor, and influence. May I provide a godly influence and a righteous memory for those in both my physical and spiritual families. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:7

ความคิดเห็น