ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งสติปัญญาของพระเจ้าก็สั้นๆ เข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ที่แสวงหาในการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ผมอยากให้ลูกหลานของผม จดจำผมในฐานะพ่อหรือปู่ที่แสวงหาความชอบธรรมและรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ ผมไม่ขอที่จะมีชีวิตอยู่แบบเป็นพิษต่อชีวิตของผู้ที่ผมสัมผัส หรือปล่อยให้เกิดความเสื่อมเสียในบรรดาลูกหลานของผม

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์ต้องการให้นิสัยของข้าพระองค์ เป็นพระพรให้กับลูกหลานของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีสติปัญญา ความรู้ในการแยกแยะ ปฏิภาณ เกียรติ ความซื่อสัตย์ และความบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยความรักในทุกการกระทำและคำพูด ขอให้ข้าพระองค์มีส่วนในการมีอิทธิพลฝ่ายจิตวิญญาณและคนจะจำเรื่องความชอบธรรมของข้าพระองค์ ทั้งในครอบครัวฝ่ายเนื้อหนัง และครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น