ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องการอะไรเป็นพื้นฐานของความปลอดภัยของเรา ใช่สิ่งที่เราสามารถทำได้ หรือทำให้สำเร็จลุล่วงได้ สิ่งที่เราได้รับและสะสมหรือเปล่าครับ หรือมันจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าของเราทำ ผู้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ซื่อสัตย์ตลอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เราเลือกได้นะครับ ดังนั้นคุณจะเลือกอะไรที่เป็นสิ่งที่ให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่คุณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์เป็นพระเจ้าของอิสราเอล พระเจ้าแห่งประชาชาติ และพระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าเงิน สิ่งของที่มี ความสำเร็จ และความสามารถไม่ใช่ของข้าพระองค์เอง พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านี้ เพื่อที่ข้าพระองค์จะถวายเกียรติแด่พระองค์ และเพื่อนำพระคุณของพระองค์ไปสู่ผู้อื่น ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์ตั้งมั่นและบริสุทธิ์ ขอทรงชำระความเย่อหยิ่งและความเห็นแก่ตัวให้ออกไปจากจิตใจ ขอทรงเทพระพรมาสู่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะนำพระสิริมาสู่พระองค์มากขึ้น และนำพระคุณของพระองค์ไปเป็นพระพรให้คนอื่นมากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น