ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้รับการอภัยบาปของเรา ซึ่งก็ดีแล้วนะครับ แต่มีข่าวที่ดีกว่านั้นอีกครับ เราสามารถเป็นคนบริสุทธิ์จากบาป! เหลือเชื่อนะครับ: ไม่เพียงแต่ผมได้รับการยกโทษเท่านั้น แต่ผมยังได้รับการชำระให้สะอาดและใหม่อีกครั้ง ทั้งหมดนี้เพียงเพราะพระคุณของพระเจ้าและความเสียสละที่สมบูรณ์แบบสำหรับความบาปของเรานะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ให้อภัย ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์วันนี้ที่ไม่มีความรักและไม่ให้อภัยคนอื่นในแบบที่พระองค์ได้ให้อภัยข้าพระองค์อย่างเต็มไปด้วยความเมตตา ขอทรงสร้างใจของข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนใจของพระองค์: ให้มีความซื่อสัตย์ ให้อภัย และเมตตา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น