ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรอดที่มาจากพระเจ้าไม่ได้มีไว้ให้เราโอ้อวดคนอื่น เราไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมตามมาตรฐานของกฎบัญญัติได้ เมื่อเราทำผิดและเต็มไปด้วยความบาป พระเจ้าให้ความรอดแก่เราโดยการส่งพระเยซูเพื่อมาตายแทนหนี้ความบาปของพวกเรา เราไม่มีอะไรที่จะโอ้อวดได้เลย นอกจากพระคุณความเมตตาของพระเจ้าที่ให้เราอย่างล้นเหลือ และการเสียสละเพราะความรักที่ให้เราอย่างมากมายของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาที่ไถ่ข้าพระองค์จากการตัดสินความชอบธรรมของกฎ ขอบพระคุณพระเยซูที่จ่ายหนี้ความบาปของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ชำระข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น