ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลต้องการให้เรามีสายสัมพันธ์ที่มั่นคงในความรักต่อกันและกัน ต่อให้เราไขความลับของจักรวาลได้หรือเข้าใจข้อลับลึกของพระคัมภีร์ได้ ก็ยังไม่สู้รู้จักและแบ่งปันความรักของพระคริสต์ เพราะการทำอย่างนี้ทำให้คนอื่นได้รับพระพรของพระเจ้าเต็มๆ แม้ว่าความรู้เป็นสิ่งที่ดี แต่ความรักก็ยังยิ่งใหญ่กว่า แม้อำนาจจะมีประโยชน์ แต่ความรักก็ยังคงมีประโยชน์มากกว่า แม้ประสบการณ์จะสอนเราในหลายๆอย่าง แต่ความรักก็สอนให้เราใช้ประสบการณ์นั้นให้เป็นพระพรแก่คนอื่น ถ้าอย่างนั้น มาทำให้ชีวิตของเราห้อมล้อมไปด้วยความรักกันเถอะ (1 โครินธ์13)

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดเทความรักของพระองค์เข้าในจิตใจของข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และให้มันไหลล้นออกจากชีวิตข้าพเจ้าไปสู่คนรอบข้างด้วยเถิด โปรดใช้ข้าพเจ้าให้เป็นเครื่องมือแห่งพระคุณของพระองค์ เพื่อคนที่ได้สัมผัสกับข้าพเจ้านั้น จะเห็นถึงความรักของพระองค์ได้อย่างถูกต้องชัดเจน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น