ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลต้องการให้เรามีสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่เข้มแข็งในความรัก การรู้จักและแบ่งปันความรักของพระคริสต์ทำให้เราสามารถนำพระพรของพระเจ้ามาสู่ผู้อื่นได้มากกว่าการที่พยายามทำความเข้าใจในสิ่งลึกลับน่าพิศวงของจักรวาลหรือคำสอนในพระคัมภีร์ แม้ว่าความรู้จะเป็นสิ่งที่ดี แต่ความรักก็ยังยิ่งใหญ่กว่า แม้อำนาจจะมีประโยชน์ ความรักยังคงมีประโยชน์มากกว่า แม้ประสบการณ์สามารถสอนเราในหลายๆ อย่าง ความรักก็สอนให้เราใช้สิ่งที่เรารู้เพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่น ขอให้เป็นคนที่มีชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของความรัก (1 โครินธ์13)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงเทความรักของพระองค์ลงในจิตใจของข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และให้ไหลเทออกมาสู่คนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์โดยผ่านทางข้าพระองค์ด้วย ขอทรงใช้ข้าพระองค์เป็นเตชครื่องมือแห่งพระคุณของพระองค์ เพื่อคนที่ข้าพระองค์มีอิทธิพลในชีวิตจะรู้สึกและเข้าใจได้ถูกต้องในความรักของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น