ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ก่อนที่พระเยซูจะไปที่กางเขน พระองค์แสดงให้สาวกของพระองค์เห็นว่าการใช้ชีวิตโดยมีกางเขนเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นอย่างไร พระองค์ทำแบบทาสในครัวเรือนและล้างเท้าสาวกของพระองค์ พระองค์ทำทั้งๆ ที่รู้ว่าพวกเขาจะหนีไปจากพระองค์ ไม่ยอมรับพระองค์ ทรยศพระองค์ และปฏิเสธพระองค์ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับ! แต่พระองค์ก็ยังบอกว่าเราก็ต้องทำเช่นนี้ด้วย พระเยซูบอกว่า "ท่านไม่สามารถบอกว่าท่านรักเรา ถ้าท่านไม่รักคนที่เราได้ยอมทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อคนเหล่านั้น!" (ดู 1 ยอห์น 3: 14-18 และ 4: 7-12)

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นเหมือนอาจารย์ของข้าพระองค์และพระบุตรของพระองค์ ข้าพระองค์อยากตัดขาดจากการแสวงหาอะไรเพื่อตัวเองอย่างแท้จริง เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถรับใช้ลูกๆ ของพระองค์อย่างแท้จริง แม้แต่ผู้ที่ไม่แสดงความเมตตาต่อข้าพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีกำลัง ความกล้าหาญ และความอดทน ที่จะมีชีวิตอยู่กับความเชื่อเหล่านี้ และสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น