ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความมุ่งมั่น หรือการอุทิศตน กลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากในสังคมคริสเตียนทางตะวันตก ในยุคของเราทั้งหลายที่ไม่เห็นคุณค่าของพระคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราว่าสายสัมพันธ์ต่างๆ บนโลกนี้ รวมทั้งสายสัมพันธ์ของผู้ที่เชื่อในพระเยซู จำเป็นที่จะต้องมีการพยายามมากขึ้น มีใจรักอย่างอดทน มีการเสียสละความสุขส่วนตน และการตั้งมั่นในการตัดสินใจมากขึ้น ถ้าเราอ่านคำอธิษฐานของพระเยซูในตอนที่ทรงอธิษฐานสำหรับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในยอห์น 17 แล้ว ทำไมเราไม่พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ร่างกายของพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และรักษาสายสัมพันธ์กับคนของพระองค์ด้วยความรักและความอดทน ในเมื่อความรอดของเรามาจากการที่พระเยซูต้องเสียเหงื่อและเลือดเพื่อเรา ทำไมเราจึงไม่ทำตามที่พระเยซูบอกล่ะ ในเมื่อความพยายามที่เราทำได้ดีที่สุดคือรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเเดียวกันในครอบครัวพระคริสต์

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ขอทรงยกโทษให้กับข้าพระองค์ ที่ข้่าพระองค์ไม่มีความอดทนต่อคนอื่น และไม่ยอมยกโทษให้คนอื่น ขอให้พระวิญญาณช่วยควบคุมลิ้นในการพูดของข้าพระองค์ ช่วยทำให้จิตใจของข้าพระองค์อ่อนโยน และช่วยให้ข้าพระองค์มีความพยายามมากขึ้นต่อคนที่ต้องการพระองค์ ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ให้เป็นผู้ที่สร้างสันติในอาณาจักรของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น