ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่หนังสือพระกิตติคุณ (มัทธิว มาระโก ลูกาแลยอห์น) บอกชัดเจนว่าการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญ พระเยซูรู้ว่ามีการท้าทายนี้รอคอยพระองค์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ก็เดินเข้าไปหามัน เพื่อให้เราไม่ต้องเจอแบบนั้น ถ้าเราต้องเผชิญกับการท้าทายของเรา เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะนำเราไปสู่​​ชัยชนะเหนือความเจ็บปวดของเรา!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และพระบิดา ขอบพระคุณสำหรับแผนงานของพระองค์ที่ปกป้องข้าพระองค์จากความบาปของข้าพระองค์ด้วยพระคุณและโดยการตายของพระบุตร ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ในวันนี้ด้วยความตระหนักถึงความเสียสละของพระองค์ และมั่นใจในชัยชนะเหนือบาปและความตาย เพื่อที่ชีวิตของข้าพระองค์จะสะท้อนให้เห็นถึงชัยชนะของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น