ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนังสือยากอบแม้จะเป็นหนังสือที่สั้น แต่ก็มีคำสอนมากมาย ให้เราดูที่แก่นแท้ของการทรงเรียกให้บริสุทธิ์ นั่นคือ การที่เราใกล้ชิดกับพระเจ้า เมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าและใกล้ชิดกับพระองค์ เราจะเรียนรู้ความคิด จุดประสงค์ในจิตใจของเรา และการกระทำของเราจะเป็นการกระทำที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์และชอบธรรมของพระองค์ ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าสิ่งชั่วร้ายได้ถูกไล่ออกมาโดยรัศมีของชีวิตที่บริสุทธิ์ขององค์พระบิดาของเรา ให้เราแสวงหาพระเจ้า ให้เราใกล้ชิดกับพระองค์ ให้เราร้องขอให้พระองค์ชำระเราเพื่อที่เราจะเป็นของพระองค์ทั้งหมด และทำให้เราบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับความรักและการให้อภัยของพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในตอนนี้ ที่กำลังพยายามเข้าใกล้ชิดกับพระองค์ และแสวงหาอยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น ขอทรงทำให้จิตใจของข้าพระองค์บริสุทธิ์จากการหลอกลวงและความบาปที่ซ่อนอยู่ ขอทรงชำระจิตใจและเป็นกำลังให้กับข้าพระองค์ในการที่จะเป็นตัวอย่างที่แสดงออกถึงพระคุณและความบริสุทธิ์ของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น