ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความหวัง ความรอด และรากฐานความเชื่อของเราคือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ข่าวประเสริฐหรือข่าวดีนี้เป็นข่าวประเสริฐเดียวกันกับที่ใช้สอนโดยเหล่าศิษย์เอกและส่งต่อไปยังผู้เชื่อในคริสตจักรยุคแรกๆ ทุกวันนี้ในโลกเรามีแนวความคิดที่ทำให้สับสนและขัดแย้งกันหลายอย่าง เราต้องกลับไปมองดูความเชื่อพื้นฐานของเราในพระเยซู รวมทั้งความตาย การถูกฝังและการฟื้นขึ้นมาของพระองค์ เราต้องไม่ให้จิตใจเราไปหลงเชื่อความคิดและข้อโต้แย้งเหล่านั้น ที่บ่อยครั้งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างความแตกแยกในคริสตจักร และทำลายสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ให้เราฟังเนื้อเพลงจากเพลงสรรเสริญที่กล่าวว่า “เรายึดมั่นในกางเขนของพระองค์” ในวันนี้ขอให้เราจดจำความเชื่อที่เป็นรากฐานของเราในข่าวประเสริฐของพระเยซูและให้เรามีชีวิตตามแบบนั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์รักพระองค์ ข้าพระองค์ไม่รู้จะเริ่มต้นขอบพระคุณพระองค์อย่างไรถึงจะเพียงพอกับความรักและพระคุณที่พระองค์มีให้กับข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์รู้ว่าความหวังและรากฐานความเชื่อที่ข้าพระองค์ใช้ในการดำเนินีวิตคือข่าวประเสริฐของพระบุตรพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงมอบสิ่งที่มั่นคง แน่นอนให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น