ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้ตายเพื่อเราเพราะพระองค์มีความหวังสูงกับเราว่าเราเป็นใคร หรือสิ่งที่เรากำลังจะเป็น ไม่ใช่นะครับ พระองค์ตายเพื่อเราเพราะพระองค์รู้ว่าเราเป็นใครและเราจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า ตอนนี้เราเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า เพราะพระเยซูแบกเอาบาปของเราไว้กับตัวเอง และให้พระคุณและความชอบธรรมของพระเจ้ามาแทนที่ (2 โครินธ์ 5:17-21)

Thoughts on Today's Verse...

Jesus did not die for us because he had some high hopes for who we are or what we would be. No, he died for us because he knew exactly who we are and what we would be without him. Praise be to God; we are now God's righteousness because Jesus took our sin upon himself and gave us God's grace and righteousness in its place (2 Corinthians 5:17-21).

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ไม่มีคำพูดใดที่เพียงพอที่จะบอกถึงความรักและความจงรักภักดีของข้าพระองค์ สำหรับของขวัญที่น่าทึ่งที่พระองค์ประทานให้ได้ ขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy God, thank you for Jesus, my Savior. No words are adequate to express my love and devotion to you for such an incredible gift! Through him I give and live my thanks to you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 5:6-8

ความคิดเห็น