ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูไม่ได้ตายเพื่อเราเพราะพระองค์มีความหวังสูงกับเราว่าเราเป็นใคร หรือสิ่งที่เรากำลังจะเป็น ไม่ใช่นะครับ พระองค์ตายเพื่อเราเพราะพระองค์รู้ว่าเราเป็นใครและเราจะเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า ตอนนี้เราเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า เพราะพระเยซูแบกเอาบาปของเราไว้กับตัวเอง และให้พระคุณและความชอบธรรมของพระเจ้ามาแทนที่ (2 โครินธ์ 5:17-21)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ ไม่มีคำพูดใดที่เพียงพอที่จะบอกถึงความรักและความจงรักภักดีของข้าพระองค์ สำหรับของขวัญที่น่าทึ่งที่พระองค์ประทานให้ได้ ขอบพระคุณและอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น