ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเตือนเราอยู่ตลอดทั้งพระคัมภีร์ว่าถ้าเรามีความไว้วางใจในพระองค์ และเราแบ่งปันพระพรกับคนอื่น พระองค์จะให้ทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เรา เราจะแน่ใจได้อย่างไรหรือครับ ก็มองไปที่พระเยซูยังไงล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษที่ข้าพระองค์พยายามหาสิ่งที่ทำให้ข้าพระองค์มั่นคงและมีความหวังจากสิ่งอื่น แทนที่จะหาจากพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ให้ความหวัง เสรีภาพ และความมั่นคงได้นอกจากพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทำลายรูปเคารพที่ข้าพระองค์สร้างขึ้น ที่ล่อลวงและบิดเบือนความไว้วางใจที่ข้าพระองค์มีในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น