ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความร่ำรวยที่เกิดจากความโลภและการฉ่อโกงนั้น มันไม่ยั่งยืนแน่ ความร่ำรวยที่เหม็นบูดนี้ทำให้จิตใจของเจ้าของเน่าเฟะไป และในที่สุดก็ต้องตายอยู่ดี ช่วยอะไรไม่ได้เลย แต่ความถูกต้องชอบธรรมมีค่ายิ่งกว่าขุมทรัพย์อันล้ำค่า ความชอบธรรมของพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์นี้ ที่เป็นของขวัญให้กับเราผ่านทางพระคุณโดยความเชื่อนี้ ยิ่งใหญ่เหนือความตายที่คนเราต้องเจอ และมีฤทธิ์อำนาจเพียงพอที่จะซื้อจิตวิญญาณของเราจากความตายได้อีกด้วย

Thoughts on Today's Verse...

Wealth, especially wealth gotten through greedy and wicked means, proves to be of no lasting value. This rancid wealth rots the heart of the one who gets it and it cannot save us from our ultimate demise. Righteousness, however, is a far more precious treasure. This righteousness of the Eternal God, this gift given to us by grace through faith, is greater than the limits of our mortality and powerful enough to buy our soul from death.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่ชอบธรรมในสายตาพระองค์ สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากทิ้งให้คนจดจำหรือพูดถึงข้าพเจ้าคือความชอบธรรม ไม่ใช่ฐานะ ความสำเร็จหรือความร่ำรวยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าผู้คนจะลืมความสำเร็จของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าตายไป แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความชอบธรรมของพระองค์ที่ปรากฎในชีวิตของข้าพเจ้านั้นจะเป็นพระพรและเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อๆไป และเป็นสมบัติติดตัวข้าพเจ้าเข้าไปในสง่าราศีของพระองค์อีกด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Righteous Father, thank you for making me righteous in your sight through Jesus' sacrifice and your grace. I want my greatest legacy to be my righteous character, not my status, achievement, or wealth. I know my accomplishments will be forgotten after my earthly life is over, but I am fully convinced that the righteousness that you work in me will be a blessing and an influence for generations after I am gone and will be my accompanying treasure when I share with you in your glory. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:2

ความคิดเห็น