ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ถ้าเป็นความต้องการขององค์เจ้าชีวิต!" คุณวางแผนระยะสั้นและระยะยาวไหมครับ? ผมทำครับ แต่การวางแผนของผมมักจะมีเครื่องหมายดอกจันที่มองไม่เห็น ที่บอกว่า "ถ้านี่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและเวลาของพระองค์"ผมไม่รู้นะครับว่าคุณคิดอย่างไร แต่พระเจ้าแสดงให้ผมเห็นเวลาของพระองค์ ถ้าผมเปิดใจให้พระองค์ เวลาของพระองค์ก็ดีกว่าแผนงานของผมเสมอ นี่หมายความว่าผมควรจะเลิกวางแผนหรือเปล่าครับ? ไม่ใช่เลยครับ ผมเพียงแค่วางแผนด้วยการอธิษฐาน ขอสติปัญญา และขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ผมรู้จักเวลาของพระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ (ยากอบ 1:5-6 และเอเฟซัส 5:15-18) ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะไม่วางแผนด้วยการอธิษฐานและมีพระวิญญาณเดินนำทางเราไปนะครับ!

Thoughts on Today's Verse...

"If the Lord wills!" Do you do short term and long range planning? I do. But my planning always has an invisible asterisk: "If Lord, this is your will and your timing." I don't know about you, but God has shown me time and again that if I will be open to him, his timing is always better than my planning. Does that mean I quit planning? Nope. I just plan with prayer, asking for wisdom and the Holy Spirit to help me find God's timing to know and do his will (James 1:5-6 & Ephesians 5:15-18). Life is too short to not plan with prayer and walk led by the Spirit!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ไม่ใช่ตามใจข้าพระองค์ แต่ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในวันนี้ และทุกวันในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Not my will, Father, but yours be done this day, and all the days of my life. In Jesus' holy name I ask it. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 4:14-15

ความคิดเห็น