ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ทำไมคุณมองหาคนเป็นท่ามกลางคนที่ตายแล้ว" คำพูดนี้เป็นคำที่ทูตสวรรค์ถามบรรดาผู้หญิงที่มาที่อุโมงค์ฝังศพของพระเยซู และยังคงเป็นคำที่พระเจ้าใช้กับเราด้วย พระเยซูทรงฟื้นขึ้นแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น พระองค์เป็นผู้แรกที่ฟื้นจากความตาย พระองค์เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าพระเจ้าจะเก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา พระองค์เป็นสิ่งที่ทำให้มั่นใจว่าเราก็จะฟื้นขึ้นมาเช่นกัน ความตายไม่สามารถยึดเราไว้ได้ เราเป็นลูกของพระเจ้าตลอดไป และความตายไม่สามารถแยกเราออกจากพระองค์หรือความรักของพระองค์ได้

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้า ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณที่ทรงไถ่บาป ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในชัยชนะที่พระองค์มีเหนือซาตานและทรงมีอำนาจที่จะทำลายผ่านความตาย ขอบคุณพระองค์สำหรับอำนาจเหนือสุสานของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตายและให้ความมั่นใจในชีวิตนิรันด์แก่ข้าพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ให้มีชีวิตที่สะท้อนให้เห็นอำนาจของพระองค์ที่ทำงานในตัวข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น