ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในหนังสือเอเฟซัสและโคโลสีต่างก็เน้นย้ำว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะเป็นศีรษะของคริสตจักร พระเยซูเท่านั้นที่เป็นศีรษะของคริสตจักร พระองค์เตรียมทางไว้ให้เรา พระองค์เป็นตัวอย่างให้เรา พระองค์เป็นเป้าหมายหลักของการทำงานเพื่อพระเจ้า นอกจากนี้พระเยซูให้เราอยู่รวมกันเป็นร่างกายเดียวกัน โดยให้แต่ละคนมีความสามารถที่จะใช้เป็นพระพรในการรับใช้กันและกัน พระเจ้าให้เราอยู่ร่วมกันเพื่อที่เราจะได้แสดงให้คนอื่นเห็นพระองค์ ให้เรามองไปที่พระเยซู ใช้ชีวิตและความรักของพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้ว่าเราควรจะรับใช้ยังไง ให้เราถวายความภักดี สัตย์ซื่อต่อพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นศีรษะของร่างกายนี้ คริสตจักรนี้ เราต้องให้พระองค์นำเรา

Thoughts on Today's Verse...

Ephesians and Colossians emphasize that no human being, or even group of human beings, is head of the Church. Jesus is head of the Church. He sets our direction. He is our example. He is our goal for ministry. In addition, Jesus also arranges us in his Body as he chooses, gives us gifts to use to bless each other and God, and holds us together so that we can effectively serve as his presence in the world. So let's set our hearts on Jesus. Let's use his life and love to inspire us and show us how to serve. Let's give him our allegiance and loyalty. He alone is head of his Body, the Church. Let's let him lead!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับพระเยซู ขอบคุณสำหรับการเป็นตัวอย่าง การรับใช้ การเชื่อฟัง การแสดงความรัก และการเสียสละของพระเยซู ขอบพระคุณสำหรับการฟื้นขึ้นจากความตาย การที่ทรงเป็นพระเจ้า ฤทธิ์อำนาจ และการทรงอยู่ของพระเยซูในทุกวันนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดใช้ข้าพระองค์และพี่น้องในพระคริสต์ของข้าพระองค์ ในการทำงานของพระองค์ในโลกของเรานี้ เพื่อที่เราจะได้แบ่งปันพระคุณของพระองค์ให้กับคนที่หลงหาย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Righteous Father, thank you for Jesus. Thank you for his example, service, obedience, love, and sacrifice. Thank you for his resurrection, exaltation, power, and presence today in your Church and in my life. Father, please use me, and my brothers and sisters in Christ with me, to do his work in our world and share your grace with all who are lost. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 4:16

ความคิดเห็น