ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระองค์จ่ายหนี้และผมเป็นอย่างหนึ่ง ขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้เป็นหนี้ความบาปของผม แต่ผมเป็นหนี้คนอื่นในเรื่องความรัก ความเคารพและความเมตตาแบบเดียวกับที่ผมได้รับการปฏิบัติจากพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ผู้ที่เป็นเจ้าของทุกสิ่ง ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่ขอบคุณพระองค์ที่เป็นเจ้าของของข้าพระองค์เท่านั้น แต่ยังซื้อให้ข้าพระองค์ออกจากการเป็นทาสของบาปและความตาย ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์มีความรักผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะรักคนอื่นๆ เหมือนแบบที่พระองค์ทำ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น