ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จริงๆ แล้ว วิธีที่เราสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป วิธีที่เราให้เกียรติสัญญาที่เราจะให้เกียรติพระองค์ในทุกวันของชีวิตของเราเป็นเรื่องง่าย: เราก็ทำอยู่ในวันนี้ ตราบใดที่เรายังสรรเสริญพระเจ้าในวันนี้ ก็จะเป็นตลอดไปเอง ดังนั้นเมื่อคุณมุ่งมั่นที่จะยกพระนามของพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ชั่วนิรันดร์ ให้นึกถึงที่เริ่มต้น: สรรเสริญพระเจ้าวันนี้ — ไม่เพียงแต่ในสิ่งที่คุณพูด แต่ในการใช้ชีวิตของคุณด้วย!

Thoughts on Today's Verse...

The way we praise God forever, the way we honor our pledge to give him glory for all the days of our life, is really pretty simple: we do it today. As long as we praise God today, the forever takes care of itself. So as you commit to lift high the name of God and praise him for all eternity, remember the place it starts: praise God today — not only in the things that you say, but also in the way that you live!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระบิดาที่รัก ในวันนี้ข้าพระองค์อยากจะบอกพระองค์ว่า ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมเพียงใด พระองค์ทรงชอบธรรมซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ และเปี่ยมไปด้วยเมตตา พระองค์อ่อนโยน รัก และยังสง่างามในสง่าราศีและไม่มีใครเทียบกำลังของพระองค์ได้ พระองค์ได้ไถ่ข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ และให้ความหวังที่มากกว่าความตายของข้าพระองค์เอง พระองค์ได้ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เต็มไปด้วยคนที่ดี และพระองค์ให้สัญญาว่าข้าพระองค์จะได้กลับบ้านไปหาพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ไม่มีใครเทียบพระองค์ได้ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ เป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ในวันนี้และตลอดไป อาเมน

My Prayer...

Mighty God and loving Father, today I want to tell you how marvelous and wonderful I believe you to be. You are righteous, faithful, holy, and merciful. You are tender, loving, and yet magnificent in glory and incomparable in strength. You have redeemed me from my sin and given me hope beyond my own death. You have filled my life full of good people and have promised me a home with you. You, O God, are without peer and without rival. You are my King, my awesome and majestic Father. In Jesus' name I praise you, today and forever. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 145:1-2

ความคิดเห็น