ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูสอนเรื่องนี้ในตอนที่พระองค์รักษาคนในวันสะบาโต (มาระโก 3:1-7) และพระองค์ได้เล่าเรื่องชาวสะมาเรียใจดี (ลูกา 10:29-37) พระเจ้าบอกชัดเจนว่าการไม่ทำความดีเมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือนั้นเป็นบาป แม้ว่าเราจะมีข้ออ้างทางศาสนาที่ไม่ให้ทำก็ตาม ให้เราเป็นคนที่ทำดีและแสดงความเมตตาต่อคนอื่น อย่าให้เราเอาข้ออ้างอื่นๆ โดยเฉพาะข้ออ้างของศาสนา มาขัดขวางโอกาสที่จะรับใช้คนอื่นเพื่อพระนามของพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดใช้ข้าพระองค์วันนี้ที่จะเป็นพระพรให้ใครสักคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อที่พวกเขาจะรู้จักพระคุณของพระองค์ และเพื่อพระเยซู พระบุตรของพระองค์ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ จะได้รับเกียรติ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น