ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้ เราสามารถชื่นชมยินดีและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความอ่อนโยน พระองค์ทรงอยู่ใกล้เพราะพระองค์อยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์อยู่ใกล้เพราะพระองค์จะกลับมาในไม่ช้า พระองค์ทรงอยู่ใกล้เพราะเมื่อเราอยู่รวมกับคนที่เชื่อคนอื่นๆ รับใช้ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูกับเพื่อนและผู้คนในวัฒนธรรมอื่นๆ พระองค์ได้สัญญาว่าจะอยู่กับเรา ไม่มีอะไรที่แพร่กระจายไปได้มากกว่าคนที่มีความสุขและใจดี เราชื่นชมยินดีและอ่อนโยนได้ เพราะพระเยซูอาศัยอยู่ในเรา ทำงานผ่านเรา และจะมาสำหรับเรา

Thoughts on Today's Verse...

Because the Lord is near, we can rejoice and treat others with gentleness. He is near because he lives in us through his Spirit. He is near because his coming is at hand. He is near because when we gather with other believers, serve others who are in need, or share the Gospel with friends and people of other cultures, he has promised to be with us. There is nothing more infectious than a joyous and kind person. Because Jesus lives in us, works through us, and is coming for us, we can be both joyful and tender!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ตื่นเต้นที่รู้ว่าข้าพระองค์ไม่ได้โดดเดี่ยว ขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูมา เพื่อที่จะตายแทนบาปของข้าพระองค์ ขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาร่วมกับข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ได้พบกับผู้เชื่อคนอื่นๆ เมื่อข้าพระองค์รับใช้ผู้อื่นในพระนามของพระเยซูและเมื่อข้าพระองค์แบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซู ขอทรงโปรดให้ความชื่นชมยินดีที่ข้าพระองค์รู้สึกว่าพระองค์อยู่ด้วย เป็นหลักฐานในการที่ข้าพระองค์ใช้ชีวิตและในทางที่รับใช้ผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Father, I am thrilled to know that I will never be alone. Thank you for sending Jesus to die for my sins. Thank you for sending Jesus to join me when I meet with other believers, when I serve others in Jesus' name, and when I share the Gospel. Please let the abiding joy I feel because of his presence be evident in the way I live and the way I serve others. In Jesus' precious name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 4:4-5

ความคิดเห็น