ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้ เราสามารถชื่นชมยินดีและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความอ่อนโยน พระองค์ทรงอยู่ใกล้เพราะพระองค์อยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์อยู่ใกล้เพราะพระองค์จะกลับมาในไม่ช้า พระองค์ทรงอยู่ใกล้เพราะเมื่อเราอยู่รวมกับคนที่เชื่อคนอื่นๆ รับใช้ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูกับเพื่อนและผู้คนในวัฒนธรรมอื่นๆ พระองค์ได้สัญญาว่าจะอยู่กับเรา ไม่มีอะไรที่แพร่กระจายไปได้มากกว่าคนที่มีความสุขและใจดี เราชื่นชมยินดีและอ่อนโยนได้ เพราะพระเยซูอาศัยอยู่ในเรา ทำงานผ่านเรา และจะมาสำหรับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ตื่นเต้นที่รู้ว่าข้าพระองค์ไม่ได้โดดเดี่ยว ขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูมา เพื่อที่จะตายแทนบาปของข้าพระองค์ ขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาร่วมกับข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ได้พบกับผู้เชื่อคนอื่นๆ เมื่อข้าพระองค์รับใช้ผู้อื่นในพระนามของพระเยซูและเมื่อข้าพระองค์แบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซู ขอทรงโปรดให้ความชื่นชมยินดีที่ข้าพระองค์รู้สึกว่าพระองค์อยู่ด้วย เป็นหลักฐานในการที่ข้าพระองค์ใช้ชีวิตและในทางที่รับใช้ผู้อื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น