ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูสอนเรื่องนี้ตอนที่รักษาคนป่วยในวันหยุดทางศาสนา (มาระโก 3:1-7) และยังได้เล่าเรื่องเปรียบเทียบเกี่ยวกับชาวสะมาเรียใจดีอีกด้วย (ลูกา 10:29-37) องค์เจ้าชีวิต พูดชัดเจนว่า ถ้ามีคนเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเรา แล้วเราไม่ยอมช่วย เพราะอ้างศาสนามาบังหน้า ก็ถือว่าได้ทำบาปแล้ว ให้เรามีชื่อกระฉ่อนในเรื่องความใจดีใจกว้างกันเถอะ อย่าให้เราชอบอ้างโน่นอ้างนี่ โดยเฉพาะอ้างศาสนามาบังหน้า เลยทำให้สูญเสียโอกาสทองที่จะได้รับใช้ผู้อื่นในนามของพระเยซูไป

Thoughts on Today's Verse...

Jesus taught this principle when he healed on the Sabbath (Mark 3:1-7) and told the parable of the Good Samaritan (Luke 10:29-37). Our Lord made it clear that to neglect to do a good deed for another in need, even if we had a religious excuse for not doing it, was to do evil. Let's be a people known for doing good deeds and sharing kindness. Let's not let any excuse, especially a religious excuse, interfere with our glorious and holy opportunities to serve others in the name of Jesus.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดใช้ข้าพเจ้าในวันนี้ ที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน เพื่อพวกเขาจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์ และเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามอันหอมหวานและเลอค่าของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, please use me today to bless someone in need so that they may know your grace and so that Jesus, your Son and my Savior, will be glorified. In Jesus' sweet and precious name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 4:17

ความคิดเห็น