ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจำได้ไหม ว่าพระเยซูพูดอะไรกับบรรดาศิษย์เอกของพระองค์ ตอนที่ทรงเดินยนน้ำในขณะที่มีพายุ พระองค์บอกพวกเขาตรงๆ เลยว่า "อย่ากลัวเลย นี่เราเอง" เราไม่ต้องกลัวอะไร เพราะเรามีพระบุตรของพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมและบริสุทธิ์ ความเมตตาของพระเจ้าได้ส่งพระเยซูมาเสียสละและเอาความกลัวออกไปจากเรา และทำให้เราบริสุทธิ์ ไม่มีตำหนิ และไม่ถูกลงโทษเพราะความบาปของเรา (โคโลสี 1:21-22) สิ่งที่เราต้องทำคือ รัก เรารักพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า เพราะสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเรา เพราะการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อเรา และที่มากยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือ การทำให้เราบริสุทธิ์และเอาความกลัวของเราออกไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ พระองค์ยอดเยี่ยมและบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระสิริ ข้าพระองค์จะเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าปราศจากพระคุณพระองค์ แต่พระองค์ก็เลือกข้าพระองค์และอวยพรข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซู พระบุตรของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น